Technický list IsoTex R70

Vlastnosti a spôsob použitia

  • omietanie všetkých druhov murovacích materiálov, predovšetkým tehlových podkladov, pórobetónu a betónových tvaroviek
  • pri renovácii a dodatočnom zateplení možno aplikovať priamo na hrubozrnné omietky typu brizolit
  • obmedzenie úniku tepla z objektu vplyvom tepelného odporu konštrukcie 
  • obmedzenie úniku tepla z objektu vplyvom tepelných mostov v stenách 
  • nebráni odvedenie vlhkosti z muriva vplyvom faktoru difúzneho odporu vodnej pary
  • strojné i ručné omietanie vo vonkajšom i vnútornom prostredí

Zloženie

Portlandský cement, minerálne plnivá, ľahčené plnivá, chemické prísady.

Zloženie

Tepelnoizolačné omietka pre vonkajšiu omietku (T) podľa EN 998-1: 2003, kategória CSI, W2, T1
nanášaná ručne

Pevnosť v tlaku (kategória CS I)> 0,4 MPaObjemová hmotnosť zatvrdnutej malty400-410 kg/m3
Prídržnosť – spôsob odtrhu (B)> 0,04 MPaSúčiniteľ tepelnej vodivosti λ< T1
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ< 8 (EN 1745)Doba spracovateľnosti60 min.
Reakcia na oheňA1

Informatívne
nanášaná ručne

Zrnitosť0,125 – 2 mm
Množstvo zámesovej vody0,5-0,55 l/kg
Výdatnosť pri vrstve 10 mm3,5-4,0 kg/m2
Odporúčaná maximálna hrúbka nanášania jednej vrstvy20 mm
Maximálna hrúbka omietkyPodľa statického posúdenia
Minimálna teplota podkladu , vzduchu a omietky5 °C

Tepelnoizolačné omietka pre vonkajšiu omietku (T) podľa EN 998-1: 2003, kategória CSI, W2, T1
nanášaná strojovo

Pevnosť v tlaku (kategória CS I)> 0,4 MPaObjemová hmotnosť zatvrdnutej malty350-400 kg/m3
Prídržnosť – spôsob odtrhu (B)> 0,04 MPaSúčiniteľ tepelnej vodivosti λ< T1
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ< 8 (EN 1745)Doba spracovateľnosti60 min.
Reakcia na oheňA1

Informatívne
nanášaná strojne

Zrnitosť0,125 – 2 mm
Množstvo zámesovej vodyPodľa typu omietacích stroja l / kg
Výdatnosť pri vrstve 10 mm3,5 kg/m2
Odporúčaná maximálna hrúbka nanášania jednej vrstvy20 mm
Maximálna hrúbka omietkyPodľa statického posúdenia
Minimálna teplota podkladu , vzduchu a omietky5 °C

POZN.: Technické parametre sú stanovené pri normálnych podmienkach (20 ± 2) °C a (65 ± 5) °C

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný a nosný, zbavený prachu, zvyškov maľby, vápna a tukov. Nesmie byť vodeodpudivý. V prípade, že bol súčasný podklad v minulosti opatrený krycím náterom, je nutné ho mechanicky odstrániť na pôvodnú omietku, prípadne až na podkladovú murivo. Pre odstránenie takýchto vrstiev sú vhodné drásací stroje s príslušnými aplikačnými kotúčmi. U narušených, drobivých podkladových vrstiev je nutné aplikovať spevňujúci vápenocementovou, prípadne cementovou spevňujúcu vrstvu a penetračný náter. Murivo musí byť dostatočne vyzreté, bez objemových zmien. Savé podklady je vhodné pred aplikáciou dostatočne navlhčiť , alebo napenetrovať – FixPlus / StuccoPrimer. Vzhľadom k dodržania rovinnosti fasády odporúčame omietku nanášať vždy medzi omietkové lišty.

Spracovanie

a) Ručné nanášanie – Omietka sa rozmieša v predpísanom množstve zámesovej vody pomocou ručného miešadla po dobu minimálne 4 minúty, do stavu homogénnej konzistencie, bez hrudiek. Maltovú zmes nechať stáť po dobu 5 minút, a potom znovu dôkladne premiešať. Nemiešať v spádovej miešačke!

DÔLEŽITÉ! Pre zaistenie homogénnej konzistencie malty počas aplikácie je nutné používať celý obsah vreca. Je doporučené pri aplikácii omietky na väčšiu plochu vždy rozmiešať vo vhodnej nádobe minimálne 3 vrecia omietky, ktorú začneme aplikovať na stenu. V okamihu, keď v nádobe zostáva cca posledná tretina malty, opäť vmiešame ďalšie dve vrecia omietky as vodou rozmiešame zmes opäť na homogénnu konzistenciu. Nie je prípustné čiastočné používanie obsahu vreca. Ukazovateľom riadne pripravené malty je jej jednotná hustota bez hrudiek a jej schopnosť udržať sa na obrátenom kovovom hladítku alebo lyžici.   

V priebehu aplikácie upravíme omietku plastovým hladidlom. Omietka IsoTex R70 má efekt „baránok“ so zrnom hrúbkou do 2mm. Za 48 hodín sa odporúča aplikovať penetráciu pod náter FixPlus a následne aplikovať náter ThermoShield®. 

b) Strojové nanášanie – Pre nanášanie tepelnoizolačných omietok pri použití omietacích strojov s integrovanou miešacou zónou platia nasledujúce nastavenia:  

• Tryska: č. 16 
• Výška vodného stĺpca: 400-500

UPOZORNENIE:

• Pre navrhovanie, prípravu a realizáciu vonkajších omietok platí EN 13914-1
• Dodatočné pridávanie spojív, plniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.
• Zmes je možné spracovávať iba pri teplote vzduchu a podkladu na + 5 ° C !!! Pri očakávaných mrazoch nepoužívať!
• K rozmiešaniu zmesi je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN1008. 
• Likvidácia výrobku: Použité obaly uložte na povolenú skládku odpadov. Nespotrebovaný materiál nechajte vytvrdnúť a uložte na skládku komunálneho odpadu. Vlastný prípravok – kód odpadu 101311 Odpady z iných zmesných materiálov neuvedených pod číslami 101309 a 101310. Vytvrdnutá hmota – kód odpadu 170904 Zmesné stavebné a demoličné odpady neuvedené pod číslami 170901, 170902 a 170903. 

Prvá pomoc

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára.
Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch, pri dychových ťažkostiach privolať lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou pokožku umyte čistou vodou a mydlom. Podráždené miesta ošetrite reparačným krémom.

Pri zasiahnutí očí, ihneď premývajte pri roztvorených očných viečkach prúdom čistej vody po dobu 15 min. a následne vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití vypláchnite ústa vodou, vypite 0,5 litra vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.
Prípravok môže vyvolať alergickú reakciu pri kontakte s pokožkou. Pokiaľ príznaky akéhokoľvek zasiahnutia (podráždenia) vyvolaného kontaktom s výrobkom nepominú po poskytnutí prvej pomoci, vyhľadajte lekársku pomoc.

Skladujte mimo dosahu detí!

Bezpečnosť a hygienické predpisy

Výstražný symbol: Xi dráždivý
R37 / 38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku.             
R41 Riziko vážneho poškodenia očí.             
R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.               
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.             
S22 Nevdychujte prach.             
S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou.               
S25 Zabráňte kontaktu s očami.               
S26 Pri zasiahnutí oka, okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.             
S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít.             
S46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Skladovanie

Výrobok skladujte v suchu v originálnych obaloch – chráňte pred poškodením, pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri dodržaní uvedených podmienok je skladovateľnosť 6 mesiacov od dátumu, vyznačenom na obale.  

Expedícia

Suchá zmes sa dodáva v papierových vreciach na paletách krytých fóliou. 

Vyrobené

v EU pre SICC Coatings GmbH

Platnost

Od 1.6.2020

Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené jeho chybným použitím. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku.

Výrobca:
Od: 04/2018
SICC Coatings GmbH
13156 Berlín / Nemecko
Wackenbergstrasse 78-82
Tel .: +49 (0) 30 500 19 6-0
Fax: +49. (0) 30 500 19 6-20
E-mail:
www.sicc-coatings.com

Predajca:
HFR, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina, Slovensko
tel.: +421 903 805121
e-mail:
http://www.thermoshield.sk/
https://www.hfr-ts.com/
http://www.zdrave-byvanie.com/